नकाशा

जवळचा महामार्ग:

NH-17 मुंबई - गोवा महामार्ग-23km.

NH-4 पुणे - बेंगलोर महामार्ग-70km.

जवळचे रेल्वे स्टेशन - कणकवली, कोल्हापूर.

जवळचे विमानतळ - कोल्हापूर, बेळगाव.

जवळची पर्यटन स्थळे:

गोवा - 160km

कोल्हापूर - 80km

कुणकेश्वर - 81km

मालवण - 78km

वेगुंर्ला - 88km

आदमापुर - 42km

पुणे - 390km

मुंबई - 484km

येण्याचे मार्ग:

कोल्हापुर - राधानगरी-दाजीपूर - 80km

निपाणी - राधानगरी-दाजीपुर - 70km

कणकवली - दाजीपुर-राधानगरी - 60km